Vedtægter

§ 1 Navn
Polsk-Dansk Humanitær og kulturel forening ”Roszkowo”. Stiftet den 28. april 1992

§ 2 Formål
Foreningens formål er

– at udbygge og videreføre båndene WIELKOPOLSKIE, der blandt andet omfatter ROSZKOWO / WAGROWIEC / SKOKI / POZNAN, og DANMARK imellem og

– at hjemsøge og fremskaffe økonomiske midler til brug for sit humanitære arbejde i Polen samt støtte til udveksling af grupper og enkeltpersoner på såvel de uddannelsesmæssige som de kulturelle områder.

§ 3 Medlemmer
Foreningen henvender sig til alle, der måtte have interesse i at yde støtte til det polsk / danske humanitære og kulturelle samarbejde.

Alle kan optages som medlemmer. Medlemmer kan optages som enkeltpersoner, husstande eller firmaer.

Medlemmer, der ikke har betalt årets kontingent senest den 1. april, slettes automatisk som medlemmer af foreningen.

§ 4 Kontingent
Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen, hvorimod opkrævningsformen fastsættes af bestyrelsen.

§ 5 Foreningens ledelse
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.

Formanden vælges direkte på generalforsamlingen for 2 år. 6 bestyrelsesmedlemmer vælges for2 år, dog således at 3 vælges på lige år og 3 på ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde, der afholdes snarest og senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bliver formanden valgt blandt den siddende bestyrelse, vælger generalforsamlingen et nyt bestyrelsesmedlem, der det første år kun er valgt for en et-årig periode.

2 suppleanter vælges, men kun for en et-årig periode.

Der vælges ligeledes hvert år én revisor for en to-årig periode samt en suppleant hertil, men suppleanten kun for en et-årig periode.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal, deriblandt formanden eller næstformanden er til stede.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg. Det er ligeledes muligt for medlemmer at nedsætte supplerende aktivitetsudvalg, såfremt der er ønske herom, dog skal det holdes for øje, at de supplerende aktivitetsudvalg arbejder med ansvar overfor bestyrelsen og kan som følge heraf ikke underkende denne.

§ 6 Regnskab
Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet skal være afsluttet, revideret og underskrevet inden fremlæggelse på generalforsamlingen finder sted.

Foreningens midler skal placeres bedst muligt for at opnå størst mulig afkast, dog skal sikkerheden prioriteres højst.

§ 7 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i foreningens blad og ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer.

Alle valg til bestyrelse og alle afgørelser skal træffes ved simpelt stemmeflertal, og lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Alle medlemmer har stemmeret. Dog har medlemmer i kontingentrestance ikke stemmeret.

Ved afstemninger har medlemmerne stemmer efter medlemskab, således at enkeltpersoner har 1 stemme, husstande 2 stemmer og firmaer 3 stemmer.

Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemninger foregå skriftligt, når mindst én af de fremmødte forlanger dette.

Stemmer kan ikke afgives ved fuldmagt.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af revideret regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor samt én suppleant hertil
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal finde sted når mindst 2/3 af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom.

§ 8 Vedtægtsændringer
Ved vedtægtsændringer skal mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.

§ 9 Hæftelse
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 10 Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun vedtages på en i samme anledning indkaldt generalforsamling.

Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for foreningens opløsning på 2 hinanden følgende generalforsamlinger.

Ved evt. lukning af Det Humanitære Genbrug i Skelund, overdrages alle midler og genstande til foreningen Polsk-Dansk Humanitær og kulturel forening Roszkowo.

Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til gavn for det almennyttige formål i ungdoms- & ældrearbejdet i Polen i WIELKOPOLSKIE, hovedsagligt i ROSZKOWO / WAGROWIEC / SKOKI / POZNAN-området.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 19. Marts 2013.